I. Chức nặng:

Trung tâm Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu các công tác: Cung cấp, theo dõi và giám sát việc sử dụng các dịch vụ mạng trong trường; Tin học hóa và quản trị điều hành quản lý hành chính; Quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, bảo trì, quản lý toàn bộ máy tính và hệ thống mạng máy tính; Công tác thông tin thu viện.

II. Nhiệm vụ:

 • Chủ trì thiết kế, xây dựng, tư vấn sử dụng, trực tiếp quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống hạ tầng mạng.
 • Thiết kế và quản trị cổng thông tin điện tử của Trường, hệ thống thông tin hành chính điện tử của Trường; Quản lý Website của các Khoa trực thuộc Trường.
 • Tổ chức thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin; tham gia nghiên cứu các giải pháp xử lý thông tin, các biện pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành.
 • Quản lý các thiết bị mạng máy tính, hệ thống các mạng phục vụ tư vấn tuyển sinh, thi, kiểm tra, đánh giá và đào tạo.
 • Thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động thường xuyên đối với dịch vụ mạng của trường. Phối hợp với các mạng của Khoa trực thuộc trường, đảm bảo tốt cho hoạt động dịch vụ mạng, bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng trường.
 • Duy trì, sửa chữa và cập nhật tài liệu kiến trúc mạng của trường trong hệ thống máy chủ, hệ thống cáp truyền dẫn, xử lý các yêu cầu về di chuyển, thêm, thay đổi, tài khoản sử dụng mạng trường hoặc các máy tính hay các hệ thống mạng của các đơn vị.
 • Xây dựng Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý các phần mềm dùng chung trong lĩnh vực quản lý của Trường; Quy chế quản lý, vận hành và chính sách sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của Trường.
 • Chủ trì, phối hợp với các Phong, Khoa thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đầy đủ và kịp thời các hoạt động của Trương.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch dài hạn và hàng năm về việc bổ sung, cập nhật tài liệu, giáo trình, sách, báo và các tạo trí với các chủ đề phù hợp đấp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Trường.
 • Phục vụ sách, giáo trình, bài giảng điện tử, tài liệu tham khảo, báo, tạp chí và các loại tư liệu khác cho các độc giả tại thư viện.
 • Lưu trữ, bảo quản và tu bổ sách, giáo trình, bài giảng điện tử và các tài liệu khác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bạn Giám hiệu.