I. Chức năng:

Trung tâm đào tạo thường xuyên có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác: đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội hay theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; cấp chứng chỉ ngắn hạn (gồm chứng chỉ sơ cấp và chứng chỉ đào tạo) cho người học.

II. Nhiệm vụ:

  • Phối hợp ới Khoa Công nghe thông tin trong đào tạo tin học cho học sinh sinh viên, trình Hiệu trưởng cấp chứng chỉ các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng Công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng cho các đối tượng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
  • Phối hợp với Khoa Ngoại ngữ trong đào tạo ngoại ngữ cho học sinh sinh viên, trình Hiệu trưởng cấp chứng chỉ các lớp đào tạo ngắn hạn ngôn ngữ Anh, Hàn, Nhật, Trung cho các đối tượng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
  • Phối hợp với các Khoa khác trong đào tạo kỹ năng nghề cho học sinh sinh viên, trình Hiệu trưởng cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho các đối tượng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
  • Thức hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.