I. Chức năng:

Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và nghiên cứu khoa học có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về các công tác:

 • Tổ chức triển khai, quản lý công tác kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập của người học.
 • Tổ chức công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
 • Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học.

II. Nhiệm vụ đối với công tác Khảo thí:

 • Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý và hướng dẫn về khảo thí; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.
 • Chủ trì, phối hợp với các Phòng và Khoa trực thuộc trường bố trí cán bộ coi thi, phòng thi, văn phòng phẩm phục vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.
 • Thực hiện công tác lưu trữ, xây dựng ngân hàng và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi; tiếp nhận và phối hợp xử lý các hình thức phúc khảo bài thi và các vấn đề liên quan công tác khảo thí.
 • Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

III. Nhiệm vụ đối với công tác đảm bảo chất lượng:

 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các chính sách, quy trình, quy định và các kế hoạch cụ thể của công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định đó.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
 • Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng tại trường.
 • Định kỳ 6 tháng/lần báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả công tác kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường; nghiên cứu đề xuất Ban Giám hiệu những giải pháp cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

IV. Nhiệm vụ đối với công tác nghiên cứu khoa học:

 • Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án của trường.
 • Phối hợp với các Khoa và các đơn vị trong trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học, đề tài/đề án/dự án dài hạn và trong từng năm học, xác định tính khả thi, tham mưu cho Ban Giám hiệu phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học.
 • Tổng kết, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học, dự án từng học kỳ. Tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhăm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thao, tổng kết, khen thưởng kip thời đối với cán bộ, nhân viên, giảng viên, học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành nội san, tập san làm tài liệu học tập, sách chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ trong công tác học tập và giảng dạy.
 • Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học với các dối tác trong và ngoài nước; tiềm hiểu, lựa chọn đề tài/đề án/dự án và dối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Theo dỗi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học trong phạm vi quản lý.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.