I. Chức năng:

Phòng Hợp tác trong nước và quốc tế có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu các công tác sau:

 • Tổ chức và quản lý các hoạt động liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để đảm bảo việc đào tạo gắn liền với thực tiễn. Tổ chức và quản lý các hoạt động, sự kiện liên kết với doanh nghiệp và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.
 • Xây dựng chiến lược, phương hướng và kế hoạch về hợp tác quốc tế, khai thác viện trợ, hợp tác đầu tư với các nước, các tổ chức trong nước và quốc tế; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của nhà trường.

II. Nhiệm vụ đối với công tác hợp tác trong nước:

Đào tạo phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên:

 • Phối hợp và tổ chức liên kết với các doanh nghiệp và cơ quan để triển khai các hoạt động đao tạo kỹ năng, phát triển nghề nghiệp cho học sinh sinh viên (tổ chức hội thảo chuyên đề, huấn luyện kỹ năng mềm, bổ sung kiến thức thực tiễn, hội thi học thuật, giao lưu giữa doanh nghiệp với học sinh sinh viên).
 • Thiết lập chặt chẽ mối quan hệ và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp sinh iên ngay cả sau khi ra trường.

Kiến tập – Thực tập – Tuyển dụng:

 • Liên kết với doanh nghiệp và cơ quan trong và ngoài nước để hỗ trợ sinh viên kiến tạo và thực tập.
 • Tìm kiếm các cơ hội thực tập tốt nghiệp (có lương và cơ hội việc làm sau thực tập tốt nghiệp) cho sinh viên.
 • Tuyển dụng, chọn lựa các sinh viên đủ năng lực và tố chất phù hợp theo nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Tư vấn và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Nghiên cứu và đóng góp xây dựng phát triển chiến lược đào tạo của trường:

 • Tham mưu, theo dõi, phối hợp và tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu đao tào của xã hội, thông tin phản hồi đánh giá sự phù hợp giữa đào tạo của nhà trường với nhu cầu xã hội.
 • Tham mưu, theo dõi, phối hợp và tổ chức liên kết với các doanh nghiệp và cơ quan để phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa chuyên môn thực hiện đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp và hoạt động nghiên cứu ứng dụng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

III. Nhiệm vụ đối với công tác hợp tác quốc tế:

 • Đề xuất, xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế của Trường. Chủ động trong việc tìm hiểu, chọn lựa đề tài, chương trình, đối tác hợp tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.
 • Chuản bị các văn bản, tài liệu để Ban Giám hiệu trao đổi, tiếp xúc, thông báo, kiến nghị, ký kết với các nước và các tổ chức quốc tế về các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đoàn khách quốc tế và ký kết các hoạt động hợp tác.
 • Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá kết quả việc thực hiện các hoạt động hợp tác đã được ký kết. Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác đối ngoại; các tài liệu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
 • Xây dựng quy trình, nguyên tắc, làm thủ tục của hoạt động đối ngoại theo quy định của Nhà nước và các Bộ ngành liên quan về hợp tác quốc tế.
 • Đảm bảo thủ tục cho đoàn khách quốc tế vào Trường theo đúng kế hoạch và đúng quy định của Chính phủ. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục, khoa học và khoa học công nghệ theo quy định của Nhà nước.
 • Đề xuất việc hợp tác và trực tiếp làm việc với các cá nhân, cơ quan, tổ chức quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ về đối ngoại.
 • Phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Trường theo kế hoạch hợp tác; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị trong trường phát triển mối quan hệ hợp tác. Có trách nhiệm quản lý, theo dỗi, giám sát các hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế của các đơn vị trong Trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.