I. Chức năng:

Phòng Kế toán Tài chính có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu các công tác: Thực hiện quản lý tài chính toàn diện của nhà trường; lập kế hoạch tài chính; quyết toán tài chính; quản lý và kế toàn các khoản thu chi, thực hiện đúng các quy định về kế toán và quản lý tài chính tài sản trong nhà trường.

II. Nhiệm vụ:

  • Xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ, phương án thực hiện chế độ tự chủ về quản lý tài chính.
  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn trung hạn và dài hạn: Kế hoạch thu, chi các loại kinh phí thuộc tất cả các nguồn vốn.
  • Quản lý tổng thể về kế hoạch tài chính cho các công tác: Tuyển sinh, đào tạo, lao động tiền lương và các nguồn kinh phí khác trong toàn Trường.
  • Nghiên cứu đề xuất các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế huy động, phân bổ, quản lý các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho trường phát triển, đồng thời đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuản định mức thu chi.
  • Phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp trong việc theo dõi, kiểm tra các hoạt động mua sắm, sửa chữa, sử dụng thiết bị, vật tư trong nhà trường.
  • Giám sát tất cả các nguồn vốn và hoạt động tài chính của các đơn vị có hoạt động tài chính trong Trường. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các Khoa, Trung tâm nộp các khoản kinh phí về tường. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đối tác của Trường.
  • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
  • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tài chính hằng tháng, quý, năm đúng thời hạn và các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quan lý cấp trên.
  • Hướng dẫn và đôn đốc các Khoa, Trung tâm thu đủ, thu đúng và kịp thời các khoản học phí lệ phí của học sinh sinh viên.
  • hướng dẫn và đôn đốc các Phòng nghiệp vụ, cán bộ nhân vien của trường thực hiện các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán theo quy định hiện hành.
  • Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, nhân viên và giảng viên đúng kỳ hạn; chi trả học bổng (nếu có), các khoản trợ cấp cho học sinh sinh viên theo quy đinh; các khoản chi khác phục vụ cho học tập, giảng dạy, thi cử, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, mua sắm, sửa chữa theo đúng quy chế Thu-Chi nội bộ của nhà trường.
  • Phối hợp với các đơn vị hướng dẫn việc quản lý tài sản vật tư tiến hành kiểm kê 02 lần/năm hoặc theo chỉ đạo đột xuất của Ban Giám hiệu.
  • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về các hoạt động tài chính theo chế độ kế toán; thực hiện công tác thủ quỹ; lưu trữ phiếu thu chi, chứng từ,sổ sách, hồ sơ về tài chính, tài sản thiết bị, vật tư chung của trường theo đúng quy định. Lưu trữ và quản lý toàn bộ tài sản, kể cả tài sản, vật tư đã phân về các đơn vị quản lý sử dụng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu