Chức năng:
Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về các công tác:tổ chức; hành chính; quản trị; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách đối với người lao động, bảo đảm an ninh, môi trường văn hóa; đối ngoại; điều phối chung và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trong toàn trường hoạt động bảo đảm tiến độ kế hoạch, chất lượng và hiệu quả.

Nhiệm vụ:

 • Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, lịch công tác hằng tuần, hằng tháng; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác, lịch công tác và tổng hợp báo cáo về việc thực hiện kế hoạch công tác của trường.
 • Thực hiện công tác Hành chính – Văn thư, thống kê, báo cáo, tổng hợp, lưu trữ, bảo quan con dấu của trường theo quy định của pháp luật; thiết lập hệ thống tài liệu hồ sơ đảm bảo khoa học, đúng quy định.
 • Thực hiện rà soát văn bản, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của trường trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành và phát hành.
 • Chủ trì xây dựng và trình Ban Giám hiệu ban hành Quy định lề lối làm việc; các quy định quản lý nội bộ, nội quy cơ quan; đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện các quy định và nề nếp làm việc theo nội quy của trường.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, người lao động; tổ chức và hoàn thiện hồ sơ về tuyển dụng, đề bạt, thuyên chuyển cán bộ lao động hợp đồng trong trường.
 • Xác định các tiêu chuẩn, định mức lao động cho các vị trí, chức danh công tác trong toàn trường, trên cơ sở đó xác định mức lương, thù lao, tiền công đảm bảo tính hợp lý, công bằng về năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động ở các đơn vị thuộc trường.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động: Đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng ngạch cán bộ, nhân viên; nâng bậc lương, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;…
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác đánh giá thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân trong phạm vi quản lý của trường.
 • Giúp Ban Giám hiệu trong việc lễ tân tiếp khách và tổ chức các sự kiện quan trọng của nhà trường. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo và họp giao ban hằng tuần, hằng tháng, quý, năm.
 • Chủ trì chuẩn bị các điều kiện để ban Giám hiệu tiếp công dân, báo chí.
 • Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ; trật tự an ninh an toàn vệ sinh môi trường và cảnh quan trong trường.
 • Mua sắm và quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung; bảo đảm điện nước trong toàn trường.
 • Trưởng phòng là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng lương; Hội đồng tuyển dụng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.