I.Chức năng:

Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác:

 • Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo; phát triển chương trình đào tạo; đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng iên và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên.
 • Quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên; thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.

II.Nhiệm vụ đối với công tác đào tạo:

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa của tất cả các trình độ đào tạo, hình thức đào tạo và các ngành /nghề; theo dõi, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đào tạo toàn khóa của các Khoa.
 • Phối hợp với các Khoa xây dựng chương trình đào tạo đối với các ngành/nghề đào tạo, các trình độ đào tạo, hình thức đào tạo trong trường; theo dõi,giám sát việc thực hiện chương trình đào tạo của các Khoa.
 • Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển công tác đào tạo của trường; xây dựng chiến lược đổi mới công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Phối hợp với các Khoa xây dựng Thời khóa biểu cho các trình độ đào tạo và các ngành/nghề trong nhà trường; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế về giảng dạy, học tập của các Khoa.
 • Hướng dẫn các Khoa trong việc lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền mời giảng cho giảng vien theo quy định hiện hành.
 • Phối hợp với Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và NCKH trong việc tổ chức thi hết môn học, tổ chức thi lại, thi tốt nghiệp (đối với các khóa đào tạo theo niên chế trước năm 2021) và quản lý điểm thi.
 • Quản lý công tác biên soạn giáo trình đào tạo, giáo trình môn học, tài liệu học tập.
 • Chuẩn bị dữ liệu, hồ sơ để xét tốt nghiệp, quyết định công nhận tốt nghiệp. Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm và giấy chứng nhận kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo đúng quy định.
 • Trưởng phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên là Thường trực Hội đồng xét điều kiện và công nhận tốt nghiệp các trình độ trung cáo và cao đẳng; Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
 • Trích lục, chứng thực, sao y các văn bản về điểm thi hồ sơ học sinh, sinh viên theo chức năng quản lý và theo quy định của pháp luật.
 • Đánh giá nhu cầu nhân lực các ngành/nghề của xã hội, hàng năm phối hợp với các Khoa soạn thảo hồ sơ để xin mở ngành/nghề đào tạo mới; đề xuất bỏ những ngành/nghề không còn phù hợp với yêu cầu của xã hội.
 • Xây dựng và hướng dẫn các Khoa cách sử dụng các biểu mẫu, sổ sách trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề xuất xét cho thôi học, chuyển trường, chuyển hình thức đào tạo.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

III. Nhiệm vụ đối với công tác học sinh sinh viên:

 • Phối hợp với các Khoa thực hiện công tác giáo dục cho học sinh, sinh viên (HSSV) về chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống à tổ chức các hoạt động rèn luyện cho HSSV.
 • Phối hợp với các Khoa triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, đồng thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV; đề xuất với Ban Giám hiệu và Chị bộ Đảng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời.
 • Hướng dẫn các Khoa thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện của HSSV theo năm học.
 • Phối hợp với các Khoa theo dỗi công tác phát triển Đảng trong HSSV và đề xuất với Ban Giám hiệu và Chi bộ Đảng các chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu và rèn luyện của HSSV trong công tác phát triển Đảng.
 • Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, xác hội, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và y tế học đường cho HSSV.
 • Phối hợp với các Khoa tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV đầu khóa, đầu mỗi năm học.
 • Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên theo dõi à chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV.
 • Lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên trong suốt quá trình đào tạo và hồ sơ học sinh, sinh viên tốt nghiệp (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính).
 • Cán bộ phụ trách công tác học sin, sinh viên là Thường trực Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật HSSV.
 • Đôn đốc các Khoa thường xuyên liên hệ với gia đình về công tác học tập và rèn luyện của HSSV.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, … để có thông tin làm căn cứ tư vấn việc làm cho HSSV.
 • Quản lý đội ngũ giáo iên chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập; hướng dẫn kiểm tra, nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các giáo viên chủ nhiệm và của cố vấn học tập.
 • Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm.
 • Định kỳ tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoaijn giữa Ban Giám hiệu với HSSV. Tiếp nhận những thắc mắc, khiếu nại của HSSV từ các Khoa trinh Ban Giám hiệu xem xét giải quyết.
 • Phối hợp với các Khoa giải quyết các công việc chính liên quan đến HSSV như: làm thẻ HSSV; hỗ trợ HSSV làm thẻ thư viện Quốc gia, làm vé xe buýt; xác nhận HSSV….
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.