Phần mềm tập gõ dành cho học sinh sinh viên

Phần mềm tập gõ, cần thiết cho các tân sinh viên:
https://tapdanhmay.mytree.vn/

Sinh viên tin học văn phòng cần đạt tốc độ đánh máy từ trung bình trở lên

Có thể tạo domain riêng cho trường, free, tạo thương hiệu:

Ví dụ:
tapdanhmay.caodangkinhte.vn

Share this post