Thông báo về việc thay đổi logo Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Nhằm tạo bản sắc riêng, mang ý nghĩa của một Trường Cao đẳng với tôn chỉ giúp người học “Giàu tri thức, giàu kỹ năng, tương lai vững bước” phù hợp với sứ mạng, chiến lược phát triển của Trường; Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đã có thông báo số 58/QĐ-KTCNHN ngày 20 tháng 02 năm 2024 về việc thay đổi logo mới của Trường kể từ ngày 20/02/2024.

Share this post